Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Helse - Trygd - Pensjon - Sykefravær  
Statistikk og nøkkeltall om helse og trygdeytelser. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og NAV.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Helse og trygdeytelser på www.kommuneprofilen.no  
 

  Trygd og Pensjon

 
Antall og andel innbyggere med alderspensjon, uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall med pensjon trygd i alt 
Type pensjon/ytelse 
Andel av alle innbyggere (%) 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
I alt 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Kvartal 2019. 2019_1 = første kvartal 2019 osv.
 
 
Andel innbyggere med pensjon/trygd i alt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel innbyggere med ulike typer pensjon og støtte. Prosent
The chart showing Alderspensjon series, Uførepensjon series, Arbeidsavklaring series.
 
 
Utbetaling fra NAV - etter type stønad. 2016-2018. Mill kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling etter type stønad. Mill.kr. 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Barn og foreldre 
Annet 
No data to display
 
 
Samlede NAV-utbetalinger. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  NAV-utbetalinger etter type. 2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Arbeidsliv_Sykdom series, Pensjoner series, Barn og familie series, Øvrig series.
 
 
Mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom. Antall og andel. 2016-2018
Region/Kommune 
År (Ascending)
Årlige mottakere 
Månedlige mottakere 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
No data to display
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Mottakere av stønad fra NAV en eller annen gang i løpet av året.
**) Gjennomsnittlig per måned
 
 
Antall mottakere av NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  Samlede NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Utbetalinger av NAV-stønader til arbeidsliv og sykdom. Utbetalinger i alt og gjennomsnitt per innbygger og per mottaker. 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling fra NAV til arbeidsliv og sykdom 
Utbetalinger ialt. (Mill.kr) 
Per innbygger (Kr) 
Per innbygger 16-66 år (Kr) 
Per mottaker (Kr) 
No data to display
  Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabellen nedenfor setter stønadene fra NAV i forhold til innbyggernes brutto inntekter.
Stønadene er hentet fra NAVs statistikk.
Brutto inntekt er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer.

Bruttoinntekten viser gjennomsnittet for personer 17 år og eldre. Her har vi derfor regnet om  stønadene fra NAV slik at tabellen viser gjennomsnittet for alle personer 17 år og eldre.

Vær oppmerksom på at vi her setter to litt ulike størrelser i forhold til hverandre.  Noen stønader fra NAV kan ha gått til personer under 17 år - men det betyr lite i den større sammenhengen.
Dessuten: Ikke alle stønadfer fra NAV er skattepliktige - som f.eks. barnetrygd - og inngår derfor ikke i brutto inntekt.

Poenget her er imidlertid å gi et grovt bilde av hva stønadene fra NAV betyr i forhold til befolkningens brutto inntekter. Til det formålet er presisjonen høy nok.

OBS: Endelig inntektsstatistikk for 2018 - med nedbryting av inntekt på kommune - vil foreligge først i november 2019. Da kommer også fullstendige tall for 2018.
 
Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
No data to display
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
 
Samlede stønader fra NAV - som andel av samlet inntekt.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til arbeidsliv og sykdom - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Stønader til pensjon - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til barn og foreldre - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Sykefravær

 
Legemeldt sykefravær. Kvinner og menn. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Tall på årsbasis
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
 
 
Årsgjennomsnitt. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 
 
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent*). Kvartalstall. Kvinner og menn
Region/Kommune 
År (Ascending)
1. kvartal 
2. kvartal 
3. kvartal 
4. kvartal 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
No data to display
 
 
1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  2. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 
 
3. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss