Statistikk for denne kommunen finnes ikke
Inntekt - formue - gjeld - og skatt  
Statistikk og nøkkeltall om inntekt og formue - gjeld og skatt. 
Datagrunnlaget er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer  - som omfatter personer på 17 år og eldre.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om Inntekt og Formue mv  på www.kommuneprofilen.no  
 

  Oversikt

 
Gjennomsnittlig inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger*). Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Per innbygger*). Gjennomsnitt (kroner): 
Brutto inntekt 
Formue 
Gjeld 
Skatt 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innbyggere 17 år og eldre.
 
 
Gjennomsnittlig formue og gjeld per innbygger i valgt region. 1000 Kroner.
The chart showing Formue series, Gjeld series.
  Gjennomsnittlig inntekt og skatt per innbygger i valgt region. 1000 Kroner
The chart showing Inntekt series, Skatt series.
 
 
Median inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger*). Valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Per innbygger*). Median. (kroner): 
Brutto inntekt 
Formue 
Gjeld 
Skatt 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innbyggere 17 år og eldre.
 
 
Median inntekt og skatt per innbygger i valgt region. 1000 Kroner
The chart showing Inntekt series, Skatt series.
  Median formue og gjeld per innbygger i valgt region. 1000 Kroner.
The chart showing Formue series, Gjeld series.
 
 
 

  Brutto inntekt per innbygger

 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. Kroner
Region/Kommune 
År (Descending)
Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra brutto inntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Avvik fra gjennomsnittlig bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra median bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Median bruttoinntekt i valgt region. Kroner
Region/Kommune 
År (Descending)
Median Brutto inntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra brutto inntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn i valgt region
Region/Kommune 
År (Descending)
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Inntekts forskjell mellom menn og kvinner*) 
Kvinners inntekt i prosent av menns inntekt 
Menn 
Kvinner 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn og kvinner - i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Kvinner series, Menn series.
  Kvinners inntekt i prosent av menns inntekt - i valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Andel personer etter inntektsintervall*) (bruttoinntekt) i valgt region. Prosent
Region/Kommune 
År (Descending)
Personer i alt 
Andel personer etter inntektsintervaller (prosent): 
0-99 
100-199 
200-299 
300-399 
400-499 
500+ 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer etter inntektsintervall*) i valgt region. Prosent
The chart showing 0-99 series, 100-299 series, 300-499 series, 500+ series.
  Antall personer etter inntektsintervall*) i valgt region.
The chart showing 0-99 series, 100-299 series, 300-499 series, 500+ series.
 
 
 

  Formue og gjeld

 
Formue - gjennomsnitt og median i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Formue 
Gjennom snittlig formue minus median formue. Kr 
Gjennom snittlig formue i prosent av median formue 
Gjennom snitt 
Median 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig og median formue. Valgt region. 1000 Kroner
The chart showing Gjennomsnitt formue series, Median formue series.
  Gjennomsnittlig formue i forhold til median formue. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Boligverdi etter type bolig. Gjennomsnitt og median. Valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Verdi for primærbolig: 
Verdi for sekundærbolig: 
Gjennom snitt 
Median 
Gjennom snitt 
Median 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig verdi primærbolig og sekundærbolig. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Primærbolig series, Sekundærbolig series.
  Median verdi primærbolig og sekundærbolig. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Primærbolig series, Sekundærbolig series.
 
 
Gjennomsnittlig gjeld i forhold til bruttoinntekt og bruttoformue i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Gjennomsnittlig: 
Gjeld som andel av*): 
Inntekt 
Formue 
Gjeld 
Inntekt 
Formue 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig gjeld i forhold til gjennomsnittlig bruttoinntekt og gjennomsnittlig bruttoformue
 
 
Gjeld i prosent av brutto inntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Gjennomsnitt series, Median series.
Gjennomsnitt=Gjennomsnitt gjeld i prosent av gjennomsnittlig bruttoinntekt. Median= Median gjeld i prosent av median bruttoinntekt
  Gjeld i prosent av brutto formue. Valgt region. Prosent
The chart showing Gjennomsnitt series, Median series.
Gjennomsnitt=Gjennomsnitt gjeld i prosent av gjennomsnittlig formue. Median= Median gjeld i prosent av median formue
 
 
Median gjeld i forhold til brutto inntekt og brutto formue i valgt region.
Region/Kommune 
År (Descending)
Median: 
Gjeld som andel av*): 
Inntekt 
Formue 
Gjeld 
Inntekt 
Formue 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Median gjeld i forhold til median bruttoinntekt og median bruttoformue
 
 
 

  Skatt

 
Bruttoinntekt, utliknet skatt og skatteprosent i valgt region.
Region/Kommune 
År (Descending)
Gjennomsnitt 
Median 
Brutto inntekt 
Skatt 
Prosent skatt*) 
Brutto inntekt 
Skatt 
Prosent Skatt*) 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Samlet utliknet skatt i prosent av bruttoinntekt
 
 
Skatt i prosent av bruttoinntekt*). Gjennomsnitt og median. Valgt region. Prosent
The chart showing Snitt skatteprosent series, Median skatteprosent series.
  Gjennomsnittlig skatt i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Formueskatt. Antall personer med formueskatt - og formueskatt per person. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Descending)
Personer med formueskatt 
Formueskatt og nettoformue per person 
Antall 
Andel (%) 
Formueskatt. Kroner 
Netto formue. 1000 kr 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer med formueskatt. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Formueskatt per person. Gjennomsnitt.  Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Samlet utliknet formueskatt til stat og kommune - og samlet netto formue (skattegrunnlag). Valgt region. 1000 kroner
Region/Kommune 
År (Descending)
Formueskatt til: 
Skatte grunnlag 
I alt 
Kommune 
Stat 
Netto formue 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Formueskatt. I alt. Mill kr
The chart showing Series 1 series.
  Samlet utliknet formueskatt til stat og kommune. Valgt region. Mill. kroner
The chart showing Kommune series, Stat series.
 
 
Eiendomsskatt etter type eiendom. Valgt region. 1000 kroner
Region/Kommune 
År (Descending)
Utliknet eiendomsskatt (1000 kr) 
Per innbygger: (kroner) 
Andel Eiendoms skatt fra: (%) 
I alt 
Bolig - Fritids eiendom 
Annen eiendom 
Ialt 
Bolig - fritids eiendom 
Annen eiendom 
Bolig - fritids eiendom 
Annen eiendom 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Eiendomsskatt ialt i valgt region. Mill. kr
The chart showing Series 1 series.
  Eiendomsskatt etter type eiendom i valgt region. 1000 kr
The chart showing Bolig- Fritidseiendom series, Annen eiendom series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss