0491 Glåmdal
Bedrifter og foretak - etableringer og nedleggelser  
Kommuner i valgt region er sammenliknet etter statistikk og nøkkeltall om nyetableringer, overlevelse og nedleggelser av foretak. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriftene
Andre statistikkområder finnes fra lenken i toppen.
Moduler for andre statistikkområder finnes fra menyen ovenfor. 
Flere moduler om Bedrifter og Foretak på www.kommuneprofilen.no  
 

  1. Bedrifter og bedriftstetthet

 
Tabell 1.1. Antall bedrifter i alt for valgte regioner.  2018.
Region/Kommune 
Bedrifter per 100 innb (Descending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  2. Nyetablerte foretak

 
Tab 2.1. Antall nye foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. 2018. Valgt region
Region 
Nye foretak per: 
Nye foretak i alt 
100 innbyg-gere (Descending)
100 foretak 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nye foretak ialt. 2018
The chart showing Innvandrere series.
  Antall nye foretak per 100 innbyggere. 2018
The chart showing Innvandrere series.
 
 
Tabell 2.2. Nye foretak etter organisasjonsform. Andel. 2018. Valgt region. Prosent
Region 
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS (Descending)
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.3. Nye foretak etter organisasjonsform. Antall. 2018. Valgt region.
Region 
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS (Descending)
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2.4. Nyetablerte foretak etter næringsområde. Antall. 2018
Region/Kommune 
Nye bedrifter i alt 
Nyetablerte bedrifter etter næringsområde. 2018 
10-33 Industri (Descending)
Olje - Bergverk 
41-43 Bygg og Anlegg 
45-47 Varehandel 
49-53 Transport 
55-56 Overnatt Servering 
58-63 Infor masjon kommun ikasjon 
64-66 Bank Finans 
68-75 Teknisk tjen.yt Eiendoms drift 
77-82 Forretn messig tjen.yt 
85 Under visning 
86-88 Helse og sosiale tjenester 
90-99 Personlig tjen.yt. 
  
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  3. Nye foretaks overlevelse og betydning

 
SSB utarbeider statistikk som viser overlevelsesevnen for nyetablerte foretak i de fem første årene etter etablering. Statistikken viser også utviklingen i sysselsettingen for de nyetablerte foretakene. På det grunnlaget kan det beregnes hvor mye de nyetablerte foretakene betyr for sysselsetting og foretaksbestand de første 5 årene etter etablering. Her belyser vi betydningen av foretak etablert de tre siste årene. Mer om betydningen av nyetablerte foretak finnes her.   
 
Tabell 3.1. Foretak etablert i 2012 etter antall overlevelsesår. Prosent
Region 
Nyetablerte foretak i alt 
Overlevelse. Prosent 
1 år (Descending)
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
No data to display
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel foretak etablert i 2012 overlevd i 3 år. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel foretak etablert i 2012 overlevd i 5 år. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
 
 
 

  4. Nye foretaks betydning

 
Tabellene nedenfor viser hvor mange foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel av den samlede foretaksbestanden disse utgjør.
 
Tabell 4.1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. 2017. Valgt region
Region 
Foretak etablert 3 siste år 
Foretak i alt 
Andel (Descending)
Antall 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel foretak etablert 3 siste år. 2017. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. 2017
The chart showing Innvandrere series.
 
Tabellene nedenfor viser hvor mange sysselsatte som finnes i foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel disse utgjør av den samlede sysselsettingen i opptellingsåret.
 
Tabell 4.2. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. 2017. Valgt region
Region 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Syssel satte i alt 
Andel (Descending)
Antall 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  5. Nedlagte foretak

 
SSB utarbeider årlig statistikk over nedlagte foretak. Fordi det nødvendigvis tar litt tid for å konstatere at et foretak er nedlagt  har denne statistikken en betydelig lenger produksjonstid og etterslep enn statistikken over nyetableringer.
 
Tab 5.1. Antall nedlagte foretak ialt og per 100 foretak og per 1000 innbyggere. 2017. Valgt region
Region 
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak per: 
100 foretak (Descending)
100 innbyg-gere 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nedlagte foretak per 100 innbyggere. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Antall nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak. 2017
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  6. Konkurser

 
SSB utarbeider en løpende og detaljert statistikk over foretak som går konkurs. Men husk at de fleste foretak legges ned uten å gå konkurs. For å belyse konkursraten ser vi her også antall konkurser i forhold til bestanden av foretak og i forhold til antall innbyggere i kommunene. Kvartalvis oversikt over konkurser finnes her  - og i Kvartalsbarometeret.
 
Tab 6.1. Antall konkurser i alt og konkurser per 1000 foretak og per 1000 innbyggere. 2018
Region 
Kon kurser i alt 
Konkurser per: 
1000 foretak 
1000 innbyg-gere (Descending)
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Konkurser per 1000 innbyggere. 2018
The chart showing Igangsatt series.
  Konkurser per 1000 foretak. 2018
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  7. Business churn - etableringer og nedleggelser

 
Nedenfor belyses omløpet av foretak - "Business Churn" - dvs. strømmen av nyetablerte og nedlagte foretak gjennom året. Det analytiske poenget er å belyse den samlede omveltingen i foretakssbestanden gjennom et år - og variasjoner i denne. Summen av nyetablerte og nedlagte foretak settes i forhold til antall eksisterende foretak. Dette er en innfallsvinkel til å belyse dynamikken i næringslivet - over tid og i ulike regioner.
 
Tab 7.1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak (business churn). 2017. Valgt region
Region 
Nye foretak 
Nedlagte foretak 
Business Churn per: 
100 foretak (Descending)
No data to display
 
 
Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Nyetablerte foretak - minus nedlagte foretak. 2017. Antall foretak
The chart showing Igangsatt series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss