KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utvalgte Næringer  > Om Statistikken

Generelt
Statistikken om utvalgte næringer er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Registerbasert sysselsettingsstatistikk   – er grunnlaget for sysselsettingsmodulene
 Bedriftsstatistikken   - er grunnlaget for modulene om bedriftsbestand
 Varehandel – omsetningsstatistikk   – er grunnlaget for omsetningen i varehandelen
 Jordbruksstatistikken   - er grunnlaget for modulene om jordbruk og husdyrhold.
 Skogbruksstatistikken  og Skogavvirking  er grunnlaget for modulene om skogbruk
 Fiskeristatistikken  - Statistikken om akvakultur  er grunnlaget for modulene om fiskeri
 IKT- Internettmålingen   - er grunnlaget for modulene om bredbånd.

Sysselsetting
Registerbasert sysselsettingsstatistikk  (SSB) er hovedkilden for den regionale sysselsettingsstatistikken og er grunnlaget for de fleste modulene under Arbeidsmarked. Denne statistikken publiseres årlig – og viser sysselsetting per 4. kvartal hvert år. På KommuneProfilen er sysselsettingen fordelt etter arbeidssted. I tabellene om Pendling finnes imidlertid også tall for sysselsatte etter bosted.
Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. For sysselsatte med flere arbeidsforhold i referanseuken, fastsettes ett som det viktigste. Opplysninger om personenes jobb- og bedriftsrelaterte kjennemerker gjelder det viktigste arbeidsforholdet. 

Bedrifter - antall bedrifter etter næring og størrelse mv
SSBs årlige statistikk om Antall bedrifter - etter næring og størrelse mv   er grunnlaget for modulene om antall bedrifter og bedriftsutvikling. Den er også grunnlaget for modulene om bedifter etter størrelse og bedriftsstrukturen med næringsfordeling av bedriftene.
Statistikken viser antall bedrifter per 1. januar hvert år.
Det betyr at endringstallene egentlig dekker forrige kalanderår.
F.eks. Endringstallet på linjen for 2015 viser endring fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 - altså den endringen som egentlig har skjedd gjennom kalaenderåret 2014 - og tilsvarende for andre år.

Varehandel - omsetningsstatistikk
SSBs statistikk over Omsetning i detaljhandelen  er grunnlaget for modulene om varehandel i alt og varehandel per innbygger. Statistikken bygger igjen på oppgaver fra merverdiavgiftsregisteret. SSB publiserer tall som viser varehandel per innbygger på kommunenivå etter årets slutt og etter 3.termin. Beregninger av samlet omsetning er gjort av KommuneProfilen – ved å kople omsetning per innbygger med folketallet i regionene. Det gir neppe helt presise tall – men de er gode nok.

Jordbruk
SSBs statistikk over Strukturen i jordbruket  er grunnlag for modulene om jordbruk og husdyrhold.

Skogbruk
SSBs statistikk over Strukturen i skogbruket  er grunnlag for modulene om skogbruksareal.
SSBs statistikk over Skogavvirking  er grunnlag for modulene om hogstvolum.

Fiskeri
SSBs statistikk over Sjøfiske  er grunnlag for modulene om sjøfiske.
SSBs statistikk over Akvakultur  er grunnlag for modulene om fiskeoppdrett.

IKT-Internett
SSBs statistikk IKT- Internettmålingen  er grunnlag for modulene om bredbånd.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold. 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss